B-electric - Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen de klant en Benny BECUE,

gekend onder de handelsbenaming B-electric. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst

of door aanvaarding van de factuur erkent de klant uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van en in

te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de

toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant of medecontractant

uitdrukkelijk van de hand gewezen. B-electric heeft het recht om deze voorwaarden tussentijds te

wijzigen, aanpassingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant

werden bevestigd.


2. OFFERTES - WIJZIGINGEN

2.1. De door B-electric gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een

louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). B-electric is

slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een

bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Voorafgaand aan

de aanvaarding kan de offerte ten allen tijde éénzijdig gewijzigd worden door B-electric. Indien de

aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Belectric

daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende

aanvaarding tot stand. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en

samengestelde prijsopgaves verplichten B-electric geenszins tot het verrichten van een gedeelte van

de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2. Prijsoffertes zijn steeds gebaseerd op de waarden van materialen die gelden op het tijdstip van

de overeenkomst. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om de prijzen

evenredig aan te passen.


3. LEVERING EN/OF UITVOERING - MEERWERKEN

3.1. De door B-electric opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief.

Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de

overeenkomst. Wanneer B-electric, wegens overmacht, staking of lock-out, in de onmogelijkheid

verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht, staking of lock-out niet tot

blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft B-electric het recht om het

contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de

uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

3.2. Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts

betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van B-electric.

Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van

opdrachtgever door B-electric worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor

zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van

nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

a) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het

aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan B-electric

kenbaar zijn gemaakt;

b) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door B-electric in

redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop B-electric weinig of geen invloed kan uitoefenen;

c) tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de

overeenkomst.


4. PRIJZEN - BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde

indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst

een specifieke clausule opgenomen worden.

4.2. Een voorschot kan worden gevraagd bij ondertekening van de bestelling. De betaling van het

voorschot dient te geschieden binnen de 8 dagen na ondertekening van de overeenkomst, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een offerte waarvan het bedrag 2.000,00 EUR overschrijdt,

zullen voorschotten gevraagd worden als volgt: 20% bij het tekenen van de offerte, 30% bij aanvang

van de werken, 30% gedurende de werken en 20% bij oplevering.

4.3. Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar

hetzij ten laatste 14 dagen na ontvangst van de factuur. De regeling dient te gebeuren op onze

maatschappelijke zetel, tenzij anders wordt bedongen Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen

na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan B-electric kenbaar gemaakt te

worden. Facturen die niet binnen de 5 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd

worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der

facturen, als voor de specificaties van de geleverde werken. Eventuele op- of aanmerkingen op de

geleverde prestaties zijn geen beletsel tot de opeisbaarheid van de betaling.

4.4. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per

jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding

verschuldigd ten belope van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als

schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de

verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en

gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de

bedongen verwijlintresten te betalen.

4.5. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of

op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan B-electric, van rechtswege en

zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden,

door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven. Bij wanbetaling behoudt Belectric

zodoende zich het recht voor om verder overeenkomsten stop te zetten. De overeenkomst kan

alsdan door ons van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd

worden zowel voor het geheel als voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. Alle openstaande stellingen

kunnen onmiddellijk zonder enige compensatie en verwittiging dan komen worden afgebroken en

opgeladen. De eventuele uitgifte van een wisselbrief doet daaraan geen afbreuk.


5. BEËINDIGING

De overeenkomst kan niet éénzijdig beëindigd worden vóór de beëindiging van de werken. Indien de

klant de overeenkomst éénzijdig beëindigt, om welke reden dan ook, worden alle openstaande

bedragen onmiddellijk opeisbaar. In geval van annulatie van de opdracht door de opdrachtgever is

deze laatste een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 20% van de waarde van de

volledige overeenkomst met een minimum van 500,00 EUR. B-electric behoudt zich echter het recht

voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te

beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging

van de juridische toestand van de opdrachtgever.


6. EIGENDOMSOVERDRACHT

6.1. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt B-electric het volledige

eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De

betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij

wederverkoop.

6.2. Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan

derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn

verplichtingen heeft voldaan ter aanzien van B-electric.


7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. B-electric is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze

voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Belectric

blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de

offerte of de overeenkomst. De klant vrijwaart B-electric voor elke vordering van derden, ook na de

beëindiging van de overeenkomst.

7.2. Onze klanten dienen alle voorzorgen te nemen om schade aan de inboedel of aan overig

bouwwerk te verhinderen. Zo dienen zij alle meubilair en kwetsbare materialen te verwijderen of af te

schermen. Onze schadebeperkingsplicht betreft in alle gevallen enkel een middelenverbintenis.

7.3. B-electric is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken die door B-electric niet zijn gekend. De

vordering in vrijwaring voor verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een termijn van die

maanden na de aankoop van het materiaal.

7.4. Indien de medecontractant specifieke vereisten heeft naar het gebruik toe van het materiaal,

dient hij deze schriftelijk op voorhand mee te delen. Eens de materialen ontvangen zijn, verklaart de

koper zich uitdrukkelijk akkoord met de conformiteit van de materialen.


8. BETWISTINGEN

Elke betwisting zal uitsluitend op basis van het Belgisch Recht door de Vrederechter van TIELT, de

Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling BRUGGE of de Rechtbank van Koophandel

Gent, afdeling BRUGGE worden beslecht. Deze territoriale bevoegdheidsregeling geldt ook in het geval

van een procedure kortgeding.


9. OVERIGE

In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, onuitvoerbaar of

niet-afdwingbaar zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid, de uitvoerbaarheid of

afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst

voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen,

zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van B-electric. De niet-uitoefening door Belectric

of opdrachtgever van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins dat die

partij aan die rechten verzaakt.